Get Adobe Flash player

HƯỚNG TỚI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM PHONG TRÀO "NÔNG DÂN THI ĐUA SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI, ĐOÀN KẾT GIÚP NHAU LÀM GIÀU VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG" GIAI ĐOẠN 2012-2017!