• Loading...
 

Kết thúc năm 2017, Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đã đi được nửa chặng đường với kết quả đáng ghi nhận ở một tỉnh miền núi, có xuất phát điểm thấp như Yên Bái: 33 xã đã đạt chuẩn NTM đã và đang tạo ra những sự đổi thay tích cực, đặc biệt trong sản xuất, xóa đói, giảm nghèo.