• Loading...
 

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành, doanh nghiệp, tạo điều kiện cho vay vốn, cung ứng vật tư phân bón trả chậm, tập huấn khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ...

Yên Bái là tỉnh miền núi, sản xuất nông lâm nghiệp, đặc biệt phát triển lâm nghiệp đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập cho người dân, từ đó thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Thư viện Video