• Loading...
 
119 đồng chí được bầu Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023
13/12/2018 7:32:00 SA

Chiều nay (12/12), sau khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu, 119 đồng chí đã trúng cử Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch BCH Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI Thào Xuân Sùng bỏ phiếu tại Đại

Trước đó, trong phiên làm việc buổi chiều, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã trình bày báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp vào Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung và toàn văn dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam hiện hành được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI thông qua ngày 02/7/2013. Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện, Điều lệ Hội cơ bản đã điều chỉnh được các vấn đề có tính nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động; thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân cả nước có bước phát triển mới. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, Điều lệ Hội cũng yêu cầu và đòi hỏi phải bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, nhằm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội.

Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; phải đảm bảo tính thực tiễn, kế thừa, ổn định trên cơ sở kết quả thực hiện Điều lệ Hội nhiệm kỳ qua, nhất là khắc phục các vướng mắc, hạn chế, bất cập, không phù hợp với thực tế; đồng thời có đổi mới, phát triển cho phù hợp bối cảnh tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa VII tại Đại hội

Dự thảo Điều lệ Hội  gồm 8 chương, 26 điều (tăng thêm 2 điều do tại chương V tăng thêm 2 điều về Ủy ban kiểm tra của Hội). Kế thừa cơ bản nội dung các điều; trong đó 15 điều giữ nguyên và 11 điều có nội dung, câu, từ, cụm từ đề xuất sửa đổi.

Trong phiên làm việc chiều nay, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe đồng chí Thào Xuân Sùng thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.
­­­­­­­­­­­­Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội Nông dân Việt Nam. Để đáp ứng yêu cầu của công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII phải đảm bảo tính khoa học, dân chủ, sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện đúng quy định của Điều lệ Hội.

Theo đó, việc xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng; có trình độ, năng lực và uy tín; đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của hội viên nông dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của tổ chức Hội; lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chương trình công tác của Hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII phải thể hiện tính chất chính trị - xã hội của giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, bao gồm những cán bộ, hội viên tiêu biểu, đại diện các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học tâm huyết với nông dân.
 Căn cứ tổ chức bộ máy hệ thống Hội Nông dân Việt Nam, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đòi hỏi phải xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Hội theo hướng toàn diện, nâng cao chất lượng, trẻ hóa, có số lượng và cơ cấu hợp lý nhằm phát huy hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành trên các lĩnh vực hoạt động của Hội và phong trào nông dân.

Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018 xây dựng số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 119 ủy viên (So với Đại hội VI, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành giảm 6 đồng chí, Đại hội VI có 125 Ủy viên).


Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Trong đó, cơ quan Trung ương Hội gồm 35 đồng chí, chiếm 29,4%. Cấp tỉnh, thành Hội 63 đồng chí, chiếm 52,9%.Hội viên tiêu biểu 03 đồng chí, chiếm 2,5%, định hướng là hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu cấp tỉnh trở lên đại diện cho 03 vùng miền: miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Bộ, ngành, đoàn thể 05 đồng chí, chiếm 4,2%. Doanh nghiệp 05 đồng chí, chiếm 4,2%. Hợp tác xã 03 đồng chí, chiếm 2,5%. Nhà khoa học 05 đồng chí, chiếm 4,2%.

Tỷ lệ Uỷ viên Ban Chấp hành là nữ phấn đấu từ 20- 25%. Đặc biệt tỷ lệ Uỷ viên Ban Chấp hành là người dân tộc thiểu số từ 10-15%. Về cơ cấu về độ tuổi: Có tỷ lệ hợp lý giữa 3 độ tuổi để bảo đảm tính kế thừa, liên tục và phát triển.

Nguồn ĐT HNDVN

VĂN BẢN HỘI

Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030

Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 30/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chích sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

Kế hoạch số 112 /KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kế hoạch số 119-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 121-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 120-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ươngHội (Khoá VII) về “Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”, giai đoạn 2020 – 2023

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video