• Loading...
 
Quỹ Hỗ trợ nông dân: Tiếp sức, đồng hành cùng nông dân phát triển sản xuất kinh doanh
29/04/2020 8:00:00 SA

Những năm qua, nhờ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân được hỗ trợ, triển khai kịp thời đã tiếp sức, đồng hành cùng hội viên, nông dân vượt khó, vươn lên làm giàu thông qua những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả.

Giải ngân triển khai dự án “Nuôi trâu sinh sản” từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh

Đến nay, tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh Yên Bái đã đạt trên 16,7 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương gần 6 tỷ đồng đang triển khai 10 dự án với 111 hộ vay vốn; nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh trên 4,8 tỷ đồng triển khai 13 dự án với 135 hộ vay vốn; nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện đạt trên 5,9 tỷ đồng triển khai 77 dự án cho 250 hộ vay vốn phát triển sản xuất. 

Riêng trong 4 tháng đầu năm 2020, Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương giải ngân 600 triệu đồng để triển khai dự án "Trồng dâu nuôi tằm” tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên với 12 hộ vay vốn; Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân 500 triệu đồng triển khai dự án “Nuôi trâu sinh sản” xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên với 20 hộ hội viên vay vốn; Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Trạm Tấu giải ngân 55 triệu đồng để triển khai dự án “Chăn nuôi tổng hợp” tại xã Phình Hồ với 03 hộ vay vốn. 

Nhờ được tiếp vốn kịp thời đã giúp hội viên nông dân trong tỉnh, đặc biệt hộ khó khăn có thêm nguồn lực, tập trung đầu tư vào các dự án phát triển sản xuất, cho hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình chăn nuôi Gà thương phẩm tại xã Minh Quán, huyện Trấn Yên; nuôi cá Bỗng tại xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên; nuôi cá Ngạnh theo hình thức thả lồng tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình; trồng và chăm sóc Quế tại xã Đại Phác, huyện Văn Yên...

Cùng với nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, các cấp Hội chủ động phối hợp các ngành chuyên môn thực hiện các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phân bón trả chậm… giúp hàng nghìn hộ hội viên nông dân phát huy hiệu quả đồng vốn, vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 Cao Nga

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 112 /KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kế hoạch số 119-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 121-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 120-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ươngHội (Khoá VII) về “Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”, giai đoạn 2020 – 2023

Kế hoạch số 118-KH/HNDT ngày 29/4/2020 về việc Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kế hoạch số 116-KH/HNDT ngày 27/4/2020 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam ( 14/10/1930 -14/10/2020)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 – 14/10/2020) (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 116 -KH/HNDTW, ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái)

Công văn số 559-CV/HNDT ngày 29/4/2020 về việc tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video