• Loading...
 
Trung ương Hội nông dân Việt Nam hỗ trợ 11 nghìn con cá trắm giống tại Lục Yên
15/07/2019 3:59:00 CH


Nhằm hỗ trợ nguồn lực cho các Hợp tác xã mới được thành lập về cây, con giống, sáng 15/7, Trung ương Hội nông dân Việt Nam đã tổ chức hỗ trợ thực hiện mô hình nuôi ghép cá trắm cho Hợp tác xã nông - lâm - thủy sản xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên.

Trong dịp hỗ trợ lần này, được Trung ương Hội nông dân Việt Nam ủy quyền, lãnh đạo Hội nông dân tỉnh Yên Bái đã chuyển 11 nghìn con giống cá trắm với tổng trọng lượng 200kg, thực hiện quy mô hơn 1,1 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản cho Hợp tác xã nông - lâm - thủy sản xã Khánh Thiện; cùng đó tập huấn kỹ thuật nuôi cá trắm và nguồn thức ăn cho cá. Tổng trị giá hỗ trợ là 200 triệu đồng.

Đây là nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội nông dân Việt Nam cho Hợp tác xã Nông - lâm - thủy sản xã Khánh Thiện nhằm giúp mục tiêu khai thác, sử dụng tối đa tiềm năng lợi thế diện tích mặt nước và các nguồn lực để phát triển nuôi trồng thủy sản nói riêng, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Nguồn YBĐT

 

VĂN BẢN HỘI

Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030

Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 30/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chích sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

Kế hoạch số 112 /KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kế hoạch số 119-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 121-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 120-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ươngHội (Khoá VII) về “Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”, giai đoạn 2020 – 2023

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video