• Loading...
 
Yên Bái: Chấn chỉnh việc thực hiện các quy định trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh
27/03/2019 8:25:00 SA

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành các địa phương chấn chỉnh việc thực hiện các quy định trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh.

Một số đám cưới dựng rạp lấn chiếm hành lang, lòng đường giao thông ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trên địa bàn.

Quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương, hình thức trong việc cưới, việc tang.

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc dựng rạp lấn chiếm hành lang, lòng đường giao thông khi tổ chức các sự kiện đặc biệt là trong việc cưới, việc tang; kiên quyết xử lý dỡ bỏ và không để tiếp tục tái diễn.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, các cơ quan thông tấn, báo chí và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; nêu gương mô hình tốt, cách làm hay, đồng thời phê phán những hành vi, biểu hiện tiêu cực, trái với thuần phong mỹ tục trong việc cưới, việc tang.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang tại các địa phương; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định của Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với các tầng lớp nhân dân và quán triệt đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương, hình thức trong việc cưới, việc tang.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức việc cưới, việc tang văn minh, tiết kiệm. Các gia đình đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, và xử lý vi phạm trong việc dựng rạp lấn chiếm hành lang, lòng đường giao thông khi tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để tình trạng vi phạm tái diễn.

Nguồn CTTĐT Yên Bái

 

VĂN BẢN HỘI

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video