• Loading...
 
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái: "Nghị quyết 69 là sự chỉ đạo có tính chuyển tiếp, thể hiện vai trò kiến tạo"
31/05/2024 2:03:00 CH

Theo ông Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái, Nghị quyết 69 là sự chỉ đạo có tính chuyển tiếp, liên tục, phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, thể hiện vai trò kiến tạo, điều phối của Chính phủ, đồng hành, chia sẻ với tổ chức Hội Nông dân Việt Nam.

Trong những năm qua, thực hiện sự lãnh đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ đã cụ thể hóa ban hành nhiều văn bản quản lý Nhà nước liên quan trực tiếp đến tổ chức Hội Nông dân Việt Nam như: Quyết định 673-QĐ/TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn giai đoạn 2011-2020; Nghị định 37/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Ngày 11/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết 69/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ưng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Theo ông Giàng A Câu, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái, đây là sự quan tâm lãnh đạo có tính chuyển tiếp, liên tục, phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, thể hiện vai trò kiến tạo, điều phối của Chính phủ, đồng hành, chia sẻ với tổ chức Hội Nông dân Việt Nam và người nông dân.

Với những nội dung, nhiệm vụ cụ thể của Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định định Chương trình hành động sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho người nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Giàng A Câu, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Yên Bái. Ảnh: Hoàng Hữu.

Để thực hiện Nghị quyết 69 của Chính phủ về Nghị quyết 46 của Bộ chính trị, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 31-KH/HNDT của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị. Trong đó xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm để đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân.

Đồng thời, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí Thường trực, các ban, đơn vị tỉnh Hội, xác định rõ tiến độ thực hiện như các nhiệm vụ: Củng cố kiện toàn đội ngũ cộng tác viên tuyên giáo, dân vận Hội; thành lập nhóm Fanpage, Zalo của Hội Nông dân các cấp để tăng cường tuyên truyền trên các trang mạng xã hội; 

Chú trọng xây dựng mô hình câu lạc bộ của nông dân: CLB "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", CLB "Nông dân với pháp luật", CLB "Nông dân hạnh phúc", chi hội nông dân hạnh phúc; Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng hoạt động chi hội, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2024 – 2028; 

Tổng kết chương trình phối hợp số 23-CTr/HNDT-LMHTX ngày 30/10/2017 với Liên minh Hợp tác xã tỉnh giai đoạn 2017-2020, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024-2028; Chỉ đạo các cấp Hội chú trọng công tác kết nạp hội viên là tri thức trẻ, nhà khoa học, doanh nhân, giám đốc các hợp tác xã.