• Loading...
 
Chủ tịch Thào Xuân Sùng: 5 nhiệm vụ cốt lõi và giải pháp đột phá trong công tác Hội
12/12/2018 10:40:00 SA

Để xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại, trong nhiệm kỳ (2018-2023) Hội Nông dân Việt Nam phấn đấu đạt được 14 chỉ tiêu và đề ra 5 giải pháp đột phá.

Dân Việt xin đăng Báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI tại Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trình bày tại Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023:

Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành  Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các vị đại biểu khách quý,

Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội,

Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”. Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng là kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2018-2023; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI, tôi xin trình bày tóm tắt những nội dung cốt lõi, kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2018-2023.

I- TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI  ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI CỦA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2013-2018

1- Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và tạo điều kiện thuận lợi của Chính phủ, Hội nông dân Việt Nam đã phát huy hiệu quả vai trò trung tâm và nòng cốt, giai cấp nông dân đã thực hiện tích cực vai trò chủ thể, góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Hội Nông dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, phát động và đẩy mạnh Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân, phát triển các hình thức kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp ngày càng đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia xây dựng và giám sát thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế.

2- Bên cạnh kết quả nổi bật đã đạt được, công tác Hội và phong trào nông dân còn có những hạn chế, yếu kém cần quan tâm: Một số nơi công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho nông dân còn hình thức, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, bức xúc của nông dân chưa kịp thời; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt còn thấp, công tác quản lý hội viên chưa chặt chẽ; một số nơi chưa làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; tham gia xây dựng và phản biện các cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn hạn chế. Kết quả công tác đối ngoại chưa tương xứng với vai trò, vị trí của Hội Nông dân và nhu cầu của hội viên, nông dân. Tổ chức Hội ở một số nơi chưa chủ động và phát huy rõ vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Một số nơi việc xây dựng và tổ chức nhân rộng mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi còn lúng túng; công tác hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế hợp tác, hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân còn yếu, nhất là tiêu thụ nông sản; công tác đào tạo nghề cho nông dân hiệu quả chưa cao.

3- Những hạn chế, yếu kém nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan: Một số nơi các cấp Hội Nông dân chưa làm tốt công tác tham mưu để cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về cơ chế, nguồn lực cho Hội Nông dân trong tổ chức các hoạt động; Một số cơ chế, chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn chưa phù hợp, nhưng chậm sửa đổi, bổ sung; Đội ngũ cán bộ Hội thường xuyên biến động, một số nơi, cán bộ Hội vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về trình độ, năng lực, trách nhiệm; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội ở một số nơi chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu trong tình hình mới và nhu cầu của hội viên, nông dân.

4- Bài học kinh nghiệm

(1) Phải không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tinh thần sáng tạo của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân.

(2) Chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội các cấp có đủ năng lực, phẩm chất, nhiệt tình, trách nhiệm, hiểu nông dân và vì nông dân.

(3) Đổi mới nội dung, phương thức vận động nông dân phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Các hoạt động của Hội đều hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt, giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân.

(4) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Hội phải có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở và sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, động viên khen, thưởng kịp thời.

II- PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NHIỆM KỲ (2018-2023)

1- Phương hướng chung

Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

2- Mục tiêu tổng quát

(1) Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh và tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

(2) Đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề hỗ trợ nông dân và Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với hỗ trợ nông dân khởi nghiệp.

(3) Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực công tác tốt.

(4) Phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, phấn đấu hình thành thế hệ người nông dân mới có năng lực quản lý, kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp và từng bước trí thức hóa nông dân.

3- Các chỉ tiêu cụ thể

Thực hiện phương hướng và mục tiêu trên, trong nhiệm kỳ (2018-2023) phấn đấu đạt được 14 chỉ tiêu sau đây:

(1) Có 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội Nông dân Việt Nam; 100% chi Hội có Báo Nông thôn ngày nay và ít nhất 60% hội viên được truy cập Internet.

(2) Kết nạp ít nhất 1.200.000 hội viên mới trở lên; cơ sở Hội khá và vững mạnh đạt trên 85%, không có cơ sở Hội yếu kém.

(3) Có 100% cán bộ chuyên trách công tác Hội được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức canh tác nông nghiệp và kỹ năng công tác nông vận; ít nhất từ 30% cán bộ chuyên trách Hội Nông dân cấp huyện trở lên biết sử dụng 01 ngoại ngữ trong giao tiếp và 100% Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã ở các xã, phường, thị trấn biên giới biết sử dụng ngôn ngữ nước láng giềng; 100% Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã được đào tạo có trình độ Trung cấp lý luận chính trị, Trung cấp chuyên môn nghiệp vụ trở lên; 100% cán bộ chi Hội, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, phương pháp công tác Hội.

(4) Có 100% chi Hội xây dựng được Quỹ hoạt động của Hội và phấn đấu mỗi cơ sở Hội ở các địa phương chưa thoát nghèo có Quỹ hoạt động Hội từ 50 triệu đồng trở lên và ở các địa phương đã thoát nghèo có Quỹ hoạt động từ 100 triệu đồng trở lên.

(5) Hằng năm, có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

(6) Hằng năm có 100% Hội Nông dân cấp tỉnh và huyện tổ chức được cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân.

(7) Có 100% Hội Nông dân các cấp tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

(8) Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân bình quân 10%/năm trở lên; có 100% các cấp Hội sử dụng có hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân.

(9) Có 85% hội viên Hội Nông dân được thường xuyên tiếp cận kiến thức cần thiết về thông tin, thị trường, khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

(10) Có 100% Hội Nông dân cấp xã chủ trì, tư vấn, hỗ trợ xây dựng được ít nhất từ 01 tổ hợp tác hoặc 01 hợp tác xã trở lên để kiên kết, hợp tác phát triển sản xuất có hiệu quả theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập của nông dân và kết nối thị trường thành công.

(11) Có 100% cơ sở Hội làm tốt công tác vận động hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và xây dựng được ít nhất 01 mô hình về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

(12) Có 100% hộ hội viên Hội Nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và có trên 60% hộ đăng ký được công nhận.

(13) Có 100% hội viên Hội Nông dân tham gia bảo hiểm y tế và 100% các cấp Hội làm tốt công tác vận động nông dân thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

(14) Có ít nhất 85% hội viên Hội Nông dân được phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế; 100% tỉnh, thành Hội tổ chức được cho cán bộ, hội viên, nông dân đi học tập kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp ở trong nước hoặc ngoài nước; 100% cơ sở Hội xây dựng và duy trì được ít nhất từ 01 mô hình tự quản về an ninh, trật tự trở lên.

4- Nhiệm vụ và giải pháp

Để đạt được phương hướng, mục tiêu và các chỉ tiêu đã đề ra, cần thực hiện có hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

4.1- Xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nông dân trong tình hình mới nhằm đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kịp thời chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của Hội đến đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân. Tăng cường công tác giáo dục, khơi dậy truyền thống yêu nước và cách mạng. Tiếp tục thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiến hành sơ kết việc xây dựng thí điểm mô hình chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp theo Đề án 24. Ban hành nghị quyết chuyên đề về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Hội, tổ Hội và chất lượng hội viên. Quan tâm xây dựng giai cấp nông dân và mẫu hình người nông dân thế hệ mới biết phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; biết làm chủ trong phát triển nền nông nghiệp hàng hóa hướng tới xuất khẩu, đưa được những sản phẩm nông nghiệp có chất lượng đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế; biết sản xuất gắn với thị trường và làm giàu.

Chú trọng tập huấn và kết nạp hội viên là các chủ trang trại, giám đốc các doanh nghiệp, các hợp tác xã phục vụ nông nghiệp, nông thôn, các nhà khoa học, các học sinh phổ thông trung học, sinh viên đại học, cao đẳng là con em nông dân từ 18 tuổi trở lên, tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện tham gia tổ chức Hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp và hội viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, cơ cấu và đạt chuẩn theo quy định.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Xây dựng Ủy ban Kiểm tra các cấp và tổ chức tập huấn, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ mới của Hội Nông dân Việt Nam.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng quy định. Chú trọng khen thưởng đối với cơ sở, chi Hội, tổ Hội, những nơi khó khăn, người trực tiếp lao động, hội viên nông dân tiêu biểu xuất sắc.

4.2- Vận động hội viên, nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới văn minh và giảm nghèo bền vững

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh cho hội viên, nông dân; phát triển mạnh mẽ các hình thức tổ chức hợp tác, hợp tác xã.

Đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Chủ động phối hợp với các ngân hàng giúp nông dân vay vốn sản xuất, kinh doanh. Cung ứng vật tư nông nghiệp theo phương thức trả chậm gắn với chuyển giao kỹ thuật, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Hướng dẫn nông dân ứng dụng khoa học, kỹ thuật mới, công nghệ sinh học vào sản xuất, bảo quản và chế biến nông sản, xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu nông sản Việt Nam.

Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức tổ chức sản xuất hợp tác, liên kết trong nông nghiệp; tập trung ruộng đất, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp. Chủ động liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước xây dựng hợp tác xã sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị.

Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại, bảo vệ bản sắc văn hóa và môi trường sống; tích cực tham gia hiến đất, góp tiền, ngày công lao động tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng thôn, ấp, bản, làng, xã văn hóa, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của hội viên, nông dân theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, trí thức hóa nông dân, văn minh hóa, hiện đại hóa nông thôn, nhằm góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

4.3- Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tham gia giám sát thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác tiếp nông dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân. Tiếp tục vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia góp ý, đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở địa phương, góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4.4- Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.  Phát động phong trào nông dân thi đua phát triển sản xuất gắn với bảo vệ đường biên, mốc giới, tích cực bám biển sản xuất gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Vận động nông dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh, trật tự, tố giác tội phạm, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

4.5- Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Tổ chức các đoàn vào, đoàn ra theo hướng thiết thực, hiệu quả. Mở rộng quan hệ với các cơ quan của Liên Hợp quốc, tổ chức quốc tế, đại sứ quán, tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các doanh nghiệp nước ngoài, khai thác các nguồn lực để hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ của Hội. Tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân đi thăm quan, nghiên cứu, lao động, học tập, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá nông sản ở trong và ngoài nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 -2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Xin trân trọng cám ơn Đại hội.

Nguồn Dân Việt

 

VĂN BẢN HỘI

Công văn 525-CV/HNDT ngày 26/3/2020 về việc tiếp tục thực hiện một số nội dung phòng , chống dịch bệnh Covid-19

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 ( Kèm theo Công văn số Công văn 525-CV/HNDT ngày 26/3/2020)

Công văn số 2122-CV/TU ngày 12/3/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định 283/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Về việc phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn (2020-2025)

Tài liệu học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Kế hoạch sô 91-KH/HNDT ngày 12/02/2020 Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020

Kế hoạch số 89-KH/HNDT ngày 20/01/2020 về Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII chuyên đề năm 2020"Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Hướng dẫn số 13 - HD/HNDT ngày 03/02/2020 Về quy trình và thủ tục thực hiện việc thành lập, chia tách, sáp nhập, bàn giao, tiếp nhận tổ chức Hội

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video