• Loading...
 
Khen thưởng 25 tập thể và 25 cá nhân Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Yên Bái
12/01/2021 8:17:00 SA

Chiều 11/1, Khối Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Yên Bái khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2020.

 

Năm 2020, Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của thành phố.

Các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đảng hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tới toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân; phối hợp với các lực lượng huy động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia khắc phục tình hình mưa lũ, vận chuyển đồ đạc bị hư hỏng, vệ sinh đường phố, thu gom rác thải, cây đổ…

Phối hợp giám sát việc chi trả cho các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; tổ chức thăm, tặng quà 17 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; thăm, tặng quà 66 hộ nghèo, hộ cận nghèo; trao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho 4 hộ nghèo; tặng quà cho 27 học sinh nghèo có thành tích cao trong học tập… 

Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tổ chức thành công Hội nghị biểu dương các mô hình tự quản tiêu biểu trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2020 với 20 mô hình tại 15 xã, phường.

Các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động được MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cụ thể hóa và triển khai toàn diện; phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội…

Năm 2021, Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Yên Bái tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố đã đề ra; tuyên truyền học tập nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tổ chức thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05; tham mưu xây dựng phương án dự kiến triển khai công trình "Tuyến đường bích họa” với quy mô 1.200m2 tại khu vực bờ kè Bảo tàng tỉnh.

Đồng thời thực hiện giám sát việc triển khai, thực hiện của các xã, phường trong thực hiện Quy định 124 "Đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; xây dựng kế hoạch tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 100% cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và cấp cơ sở…

Nhân dịp này, Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Yên Bái đã khen thưởng cho 25 tập thể và 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Nguồn YBĐT

http://www.baoyenbai.com.vn/13/202990/Khen_thuong_25_tap_the_va_25_ca_nhan_Khoi_Mat_tran_To_quoc_va_cac_doan_the_

chinh_tri__xa_hoi_thanh_pho_Yen_Bai.aspx

VĂN BẢN HỘI

Hướng dẫn số 24-HD/HNDT ngày 26/02/2021 về Công tác tuyên truyền năm 2021

Hướng dẫn số 23-HD/HNDT ngày 26/02/2021 về Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ; thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021

Công văn số 798-CV/HNDT ngày 26/02/2021 về việc Tăng cường phối hợp thực hiện Quyết định số 81/2014 /QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 795- CV/HNDT ngày 25/02/2021 V/v tuyên truyền cài đặt, sử dụng phần mềm “KHAI BÁO Y TẾ - QR - CODE” phiên bản 3.0/2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Công văn số 771-CV/HNDT ngày 30/12/2020 về việc tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ( 06/01/1946 - 06/01/2021)

Tài liệu tuyên truyền về 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ( 06/01/1946 - 06/01/2021)

Công văn số 734 - CV/HNDT ngày 09/11/ 2020 V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video