• Loading...
 
Nông dân Nghĩa Lộ: Phòng dịch đi đôi đẩy mạnh sản xuất
09/04/2020 2:18:00 CH

Một cuộc tổng động viên chưa từng có trong thời bình của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân sẵn sàng cao nhất ứng phó mọi tình huống dịch bệnh COVID-19 nên những người dân ở thị xã Nghĩa Lộ vẫn yên tâm, chăm chỉ lao động để có nguồn thu cho gia đình và đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm của thị trường.

Nhờ sự tin tưởng và cố gắng của những người dân, tất cả 14 xã, phường của thị xã Nghĩa Lộ đều quán triệt hành động trên tinh thần "chống dịch như chống giặc”. Cả hệ thống chính trị của thị xã đã tích cực vào cuộc để nắm chắc tình hình dân cư thôn, bản, tuyên truyền hướng dẫn biện pháp phòng chống, quán triệt việc khai báo y tế, vận động nhân dân yên tâm lao động sản xuất, thực hiện tốt mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

 

Cả hệ thống chính trị cơ sở đã sớm vào cuộc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phòng chống dịch bệnh và yên tâm lao động sản xuất. 

 

Dù giá gà thịt giảm, gia đình anh Hà Văn Lê ở tổ Tông Pọng, phường Tân An vẫn cố gắng duy trì đàn chờ hết dịch bệnh. 

 

Người dân xã Sơn A chú trọng sản xuất rau màu phục vụ nhu cầu thị trường trong mùa dịch COVID-19.

Trong thời gian này, Đảng bộ thị xã đang tích cực triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động 190 và Kế hoạch 170 của Tỉnh ủy Yên Bái, đồng thời lãnh đạo tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp theo kế hoạch và chỉ đạo của tỉnh. 

Các homestay ở Nghĩa Lộ dù đã phải tạm dừng đón khách để phòng, chống dịch Covid-19. Các hoạt động dịch vụ thương mại trầm xuống nhưng các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, trong đó có sản xuất nông nghiệp phấn đấu trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 5 năm tới thì không thay đổi. 

Bởi vậy, việc thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa duy trì sản xuất ra sản phẩm xã hội đòi hỏi những nỗ lực "bằng hai” của cả hệ thống chính trị và người dân ở thị xã Nghĩa Lộ.

Nguồn YBĐT

http://baoyenbai.com.vn/12/190238/Nong_dan_Nghia_Lo_Phong_dich_di_doi_day_manh_san_xuat.

aspx?fbclid=IwAR0oKoaWQV3N26oi-KWEkRoEBIaA1k-0Ad1rc_WMwBtP97QfNUl6QKlBQj0

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 112 /KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kế hoạch số 119-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 121-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 120-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ươngHội (Khoá VII) về “Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”, giai đoạn 2020 – 2023

Kế hoạch số 118-KH/HNDT ngày 29/4/2020 về việc Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kế hoạch số 116-KH/HNDT ngày 27/4/2020 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam ( 14/10/1930 -14/10/2020)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 – 14/10/2020) (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 116 -KH/HNDTW, ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái)

Công văn số 559-CV/HNDT ngày 29/4/2020 về việc tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video