• Loading...
 
Xây dựng nông thôn mới Yên Bái: Phát huy vai trò nòng cốt của Hội
03/07/2018 7:57:00 SA

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, cùng với các chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Diện mạo nông thôn của tỉnh ngày càng khang trang, đổi mới; Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện đáng kể; Tình hình kinh tế, xã hội nông thôn ngày càng phát triển, an ninh - chính trị được giữ vững. Toàn tỉnh đã có 37 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Toàn tỉnh đã có 37 đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tính đến hết tháng 6/2018)

Bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của Tỉnh. Các cấp Hội Nông dân tỉnh Yên Bái xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là công cuộc đòi hỏi phải có sự nỗ lực, tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó có Hội Nông dân.

Các cấp Hội đã tăng cường xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là trung tâm và nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, tổ chức Hội tỉnh Yên Bái có tại 09/09 huyện; 180/180 cơ sở và hầu hết các thôn, bản với 1.845 chi hội và 428 tổ Hội. Tổng số hộ hội viên toàn tỉnh hiên có trên 109 nghìn hội viên, đạt tỷ lệ 80,5 % so với số hộ nông dân; Tổng kết năm 2017,  số cơ sở vững mạnh đạt 80,5%, không có cơ sở yếu, kém.

Công tác quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức được Hội chú trọng. 100% các cấp Hội, hội viên nông dân đã được quán triệt, tuyên truyền về nội dung, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới.

Đội ngũ tuyên viên viên của Hội thường xuyên được tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Trọng tâm là tuyên truyền về Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020”; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; cùng các văn bản của Tỉnh về xây dựng nông thôn mới... Đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, hội viên về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phát huy tiềm năng, sáng tạo của nông dân, khuyến khích nông dân chủ động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới với vai trò chủ thể ở nông thôn.

Việc cụ thể hóa nhiệm vụ tham gia xây dựng nông thôn mới trong hệ thống Hội được thực hiện bài bản, hiệu quả. Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo phát động, triển khai phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”. Phong trào được xác định là môt trong ba phong trào lớn, trọng tâm của Hội. Đưa vào nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp; trong chương trình, kế hoạch công tác, chỉ tiêu thi đua hàng năm.

Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã ban hành, triển khai đề án “Phát huy vai trò chủ thể của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2014-2018”. Tổ chức chỉ đạo các cấp Hội tham gia thực hiện, đảm nhận các phần việc, tiêu chí cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Hội: tiêu chí 9 – Nhà ở dân cư, 10 – Thu nhập, 11 – Hộ nghèo, 13 – Tổ chức sản xuất, 17 – Môi trường và an toàn thực phẩm, 18 -  hệ thống chính trị, 19 – Quốc phòng an ninh. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; nhân rộng những sáng kiến, kinh nghiệm hay, cách làm có hiệu quả, các gương tập thể, cá nhân điển hình trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội phát động, vận động cán bộ, hội viên thực hiện các tiêu chí cụ thể trong xây dựng nông thôn mới

Ngoài đề án xây dựng nông thôn mới, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng và triển khai các đề án “Nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân, giai đoạn 2015 –2020”; “Phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, giai đoạn 2016 -2018 thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Hội Nông dân tỉnh đã tích cực tham mưu với Tỉnh ủy thành lập Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, chỉ đạo 09/9 huyện, thị, thành Hội thành lâp Ban chỉ đạo cấp huyện. Ký kết chương trình phối hợp với 17 sở, ban, ngành tạo cơ chế, nguồn lực cho các hoạt động Hội tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. (một số chương trình phối hợp hiệu quả như với Sở NN&PTNT; Sở Tài Nguyên & Môi trường; Sở Y Tế; Liên minh Hợp tác xã; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch...).

Trong những năm qua, các cấp Hội đã vận động hiệu quả cán bộ, hội viên nông dân phát huy vai trò “chủ thể” và trách nhiệm, quyền lợi của mình đóng góp một phần quan trọng vào quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Với trên 10.000 lượt hội viên nông dân đã hiến trên 801 nghìn m2 đất, đóng góp 606.742 ngày công lao động; trên 400 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp, sửa chữa hàng nghìn km đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng và các công trình nông thôn. Đã có 817 hộ nghèo được hội viên, nông dân đóng góp vật liệu, ngày công giúp đỡ xóa nhà dột nát.

Tiêu biểu như: Hội nông dân Bản Cồ Dề Sang B, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải đã vận động hội viên, nhân dân quyên góp vật liệu, ngày công xây dựng nhà văn hóa bản với diện tích 78m2, tổng trị giá trên 200 triệu đồng; Hội viên nông dân Hoàng Văn Soài, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên hiến 2.094m2 đất, hội viên nông dân Lã Văn Quách, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên hiến 1.670m2 đất xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn...

Các cấp Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân

Hội Nông dân trong tỉnh cũng đã tổ chức nhiều dịch vụ, hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp. Thực hiện ủy thác với Ngân hàng CSXH, tín chấp với Ngân hàng NN&PTNT, phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân. Công tác tín dụng, chuyển tải vốn vay phát triển nông nghiệp, nông thôn được triển khai hiệu quả. Dư nợ các nguồn vốn vay thông qua kênh của Hội thường xuyên đạt trên 1.000 tỷ đồng, với trên 30.000 hội viên nông dân (gần 30% tổng số hộ viên) đang sử dụng vốn tín dụng để phát triển sản xuất. Hàng năm, các cấp Hội liên kết với doanh nghiệp, tổ chức cung ứng trên 3.000 tấn phân bón trả chậm giúp nông dân sản xuất kịp thời vụ.

Bên cạnh đó, các cấp Hội thường xuyên tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình điểm về tái cơ cấu ngành nông nghiệp để học tập, nhân rộng. Tập trung xây dựng các mô hình trang trại, các mô hình kinh tế tập thể sản xuất hàng hóa tập trung có năng suất, chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh theo chuỗi giá trị.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hồng Lý thăm chuỗi giá trị gỗ đạt chứng chỉ quốc tế FSC tại huyện Yên Bình do Hội Nông dân kết nối thực hiện

Điển hình như: mô hình trồng rừng bền vững theo chuỗi giá trị đạt chứng chỉ quốc tế FSC tại 05 xã của huyện Yên Bình với 1.737,5 ha gỗ keo được doanh nghiệp liên kết thu mua với giá cao hơn 5 ~ 10% so với gỗ keo thường; Mô hình sản xuất 800 ha Quế hữu cơ đạt chứng chỉ Quốc tế tại xã Đào Thịnh – Trấn Yên, mở rộng được thị trường xuất khẩu sang các nước Châu Âu với giá trung bình tăng 10%; Mô hình xây dựng, phát triển nhãn hiệu tập thể Cam Văn Chấn do Hội Nông dân quản lý tại 08 xã vùng ngoài huyện Văn Chấn cùng với xây dựng 04 hợp tác xã sản xuất Cam đạt tiêu chuẩn, có thương hiệu; Mô hình liên kết với doanh nghiệp ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm Chè bền vững, an toàn tại xã Minh Bảo - TP. Yên Bái; Mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật xây dựng Cánh đồng lúa một giống 7 ha tại xã Hát Lừu – Trạm Tấu; Mô hình chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm 3 ha tại xã Xuân Ái – Văn Yên...

Thực hiện Đề án 24-ĐA/HNDTW của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các cấp Hội thực hiện đổi mới công tác xây dựng tổ chức Hội, tổ chức thành lập các chi/tổ Hội ngành nghề... Bước đầu đã thành lập 01 Chi Hội; 06 tổ Hội nghề nghiệp với các tiêu chí: cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng trách nhiệm; cùng hưởng lợi.

Ra mắt chi Hội nghề nghiệp Trồng cây ăn quả có múi tại thôn Cầu Vè, Tân Lĩnh, Lục Yên - Đổi mới công tác xây dựng tổ chức Hội

Các mô hình do Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh thực hiện đều hướng đến nâng cao giá trị, mở rộng thị trường đem lại hiệu quả, thu nhập cao hơn cho người nông dân. Hướng dẫn, vận động người nông dân sản xuất theo tổ hợp tác, hợp tác xã và liên kết ký kết hợp đồng bao tiêu với doanh nghiệp. Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền đã tạo được sự đồng thuận lớn trong nông dân, tự giác thực hiện, xây dựng các tiêu chí nông thôn mới do mình làm “chủ thể”.

Chủ trương xây dựng nông thôn mới khẳng định sự quan tâm Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và đối với giai cấp nông dân. Bộ mặt nông thôn, đời sống nông dân ngày càng phát triển, nông dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương và gia đình để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Vai trò của các cấp Hội ngày càng phát huy rõ nét, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nông dân. Đóng góp quan trọng vào công tác phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn của tỉnh.

Trần Thành

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video