• Loading...
 
Hội nghị bàn tròn cấp tỉnh tháo gỡ khó khăn cho nông dân Yên Bái sản xuất rừng và trang trại
26/06/2020 2:20:00 CH

Sáng 26/6, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị bàn tròn cấp tỉnh tháo gỡ khó khăn cho nông dân sản xuất rừng và trang trại. 

Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Trưởng ban Hợp tác quốc tế, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó giám đốc Ban quản lý Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) Trung ương và lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Chương trình FFF được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai tại Yên Bái từ đầu năm 2015 đến nay. Chương trình thực hiện đã kết thúc giai đoạn 1 ( từ năm 2015 - 2017) và hiện tại đang triển khai giai đoạn 2 (từ 2019 - 2022).

 

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Trưởng ban Hợp tác quốc tế, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó giám đốc Ban quản lý Chương trình FFF Trung ương  phát biểu tại Hội nghị.

Giai đoạn 1 với 3 hợp phần đã nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên nông dân trong quản lý và phát triển rừng bền vững; sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp hiệu quả; tạo các diễn đàn đưa chính sách đến các tổ chức sản xuất rừng và trang trại và đưa tiếng nói của người nông dân đến các cấp, các ngành. Kết quả giai đoạn 1,Chương trình đã thành lập mới 2 hợp tác xã (HTX), 22 tổ hợp tác (THT), 31 nhóm hộ, 1000 thành viên.  

Tiêu biểu là đã kết nối với Công ty Quế hồi Việt Nam, thành lập HTX Quế hồi với quy mô 200 công nhân, phát triển vùng sản xuất 500 ha quế hữu cơ theo tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu; kết nối với Công ty TNHH Công nghiệp Hòa Phát xây dựng nhà xưởng, liên kết nông dân xây dựng vùng nguyên liệu 4.000 ha rừng đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC tại huyện Yên Bình để chế biến, tham gia chuỗi xuất khẩu.

 

Bà Vũ Lê Y Voan - Cố vấn Chương trình FFF thông qua kết quả giai đoạn 1 và mục tiêu giai đoạn 2 của Chương trình.

Tại Hội nghị, đại diện các cấp chính quyền, công ty, doanh nghiệp, HTX, THT và người nông dân cùng thảo luận những thuận lợi, khó khăn, đặc biệt các vấn đề về chính sách phát triển hữu cơ tại tỉnh; khoa học, kỹ thuật; chính sách phát triển sản xuất rừng bền vững gắn với môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu; đầu ra cho các sản phẩm sản xuất từ rừng và trang trại; xây dựng du lịch trải nghiệm; năng lực của các HTX, THT... đồng thời đề xuất tháo gỡ khó khăn cho nông dân sản xuất rừng và trang trại.


Kết luận Hội nghị, ông Giàng A Câu- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (ảnh trên) đề nghị các cấp chính quyền các sở, ngành trong tỉnh cùng xây dựng các chính sách từng bước tháo gỡ khó khăn cho người nông dân sản xuất rừng và trang trại; mong tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành của Chương trình FFF và khẳng định Hội Nông dân tỉnh luôn làm tốt vai trò cầu nối gắn kết giữa các ngành, đoàn thể các địa phương với người nông dân để hoàn thành tốt Chương trình FFF giai đoạn 2 nhằm kết nối được với các doanh nghiệp lớn, thành lập thêm các THT, HTX xây dựng các chuỗi giá trị sản xuất, nông, lâm nghiệp theo hướng liên kết bền vững giúp người nông dân, nhất là các hộ gia đình phụ nữ, thanh niên, người dân tộc thiểu số phát triển rừng và trang trại bền vững, giảm nghèo và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Nguồn YBĐT

http://www.baoyenbai.com.vn/12/194203/Hoi_nghi_ban_tron_cap_tinh_thao_go_kho_khan_cho_nong_

dan_Yen_Bai_san_xuat_rung_va_trang_trai.

htm?fbclid=IwAR0PULx7BFrP_QRZySI5KVPU5TtMW3MfjkK5CfBnVgbx7qdUP0UwqAnrXo0

VĂN BẢN HỘI

Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030

Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 30/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chích sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

Kế hoạch số 112 /KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kế hoạch số 119-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 121-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 120-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ươngHội (Khoá VII) về “Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”, giai đoạn 2020 – 2023

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video