• Loading...
 
Yên Bái ban hành Quy chế văn hoá công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
13/07/2023 10:23:00 SA

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1212/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 về việc ban hành Quy chế văn hoá công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 

Quy chế quy định trang phục, lễ phục và thẻ của cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng; bài trí công sở

Quy chế gồm 5 chương, 16 điều quy định về tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp ứng xử, chuẩn mực đạo đức, lối sống và trang phục của cán bộ, công chức, viên chức và những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái, bao gồm: các cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc Ủy ban nhân dân (viết tắt là UBND) tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (trừ các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Trung ương có trụ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái).

Quy chế quy định về tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp ứng xử, chuẩn mực đạo đức, lối sống và trang phục của cán bộ, công chức, viên chức và những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái; trang phục, lễ phục và thẻ của cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng; bài trí công sở…

Quy chế văn hoá công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động; nâng cao văn hoá công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, phục vụ xã hội.

Đây cũng là căn cứ để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét trách nhiệm khi cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội; đồng thời, là căn cứ để Nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức rà soát, nghiên cứu sửa đổi quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm phù hợp với Quy chế này và tổ chức thực thi Quy chế văn hoá công vụ tại cơ quan mình; Kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá và biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân thực hiện tốt; kiểm điểm, phê bình, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của CBCCVC, lao động hợp đồng trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế.

Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Quy chế này đến CBCCVC, lao động hợp đồng và Nhân dân trong toàn tỉnh để biết và giám sát thực hiện; Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Nguồn CTTĐT

http://www.yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=31962&l=Tintrongtinh&fbclid=IwAR1GgDlGdnvvjRckJ1EvXobgMbqjJoWm2Wc2GN_JfaDsFWiZlIiWQ0H3QVM

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 46-KH/HNDT ngày 04/6/2024 về Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” năm 2024

Báo cáo số 81-BC/HNDT ngày 03/6/2024, Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ” giai đoạn 2019-2023

Nghị quyết số 05-NQ/HNDT ngày 03/6/2024 về Tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/HNDT ngày 29/5/2019 của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái về “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ”

Luật số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc Hội: Luật Khí tượng thủy văn

Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 11/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm b khoản 3Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ/HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết số 10/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức thu học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 09/2024/NQ – HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video