• Loading...
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
23/06/2020 2:23:00 CH

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. 

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 27 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa IX. Đồng chí Đỗ Quang Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa VIII được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã bầu Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí, bầu 2 chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Khối là đồng chí Cao Xuân Chiểu và Phạm Vĩnh Cường; bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX gồm 33 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tích cực đóng góp ý kiến vào Văn kiện của Đại hội, trong đó tập trung vào các giải pháp nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở; phát huy đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tăng cường đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối… 


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 chỉ tiêu và 3 đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng cùng giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng bộ Khối khóa IX đề nghị ngay sau Đại hội, cấp ủy cơ sở và các đoàn thể Khối tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, bổ sung hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình hành động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn YBĐT

http://www.baoyenbai.com.vn/249/194055/Dai_hoi_dai_bieu_Dang_bo_Khoi_co_quan_va_doanh_nghiep_tinh_lan_

thu_IX_nhiem_ky_2020__2025_thanh_cong_tot_dep.aspx

VĂN BẢN HỘI

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020)

Công văn số 632-CV/HNDT ngày 27/7/2020 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 2329-CV/TU ngày 14/7/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư

Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiến đoạt tài sản

Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030

Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 30/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chích sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video