• Loading...
 
Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023
13/02/2023 7:57:00 SA

 Chiều 10/2, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện kết luận 61-KL/TW các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình kế hoạch đề ra. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện để Hội Nông dân trực tiếp và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trọng tâm là Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh. 

Các sở, ban, ngành đã quan tâm, phối hợp với các cấp Hội nông dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất và hướng dẫn, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, nông lâm nghiệp hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho hội viên, nông dân. Hỗ trợ nông dân xây dựng được 25 dự án liên kết chuỗi giá trị; 1.218 cơ sở phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đặc sản, hữu cơ; hỗ trợ trồng mới gần 476 ha rừng nguyên liệu theo hướng bền vững... 

Các cấp Hội đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện kế hoạch công tác, đảm bảo tiến độ đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch; các hoạt động tư vấn, dịch vụ và hỗ trợ nông dân tiếp tục được quan tâm, chất lượng hoạt động ủy thác, tín chấp cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất được duy trì, phát triển hiệu quả. Qua đó, góp phần giúp toàn tỉnh giảm 11.278 hộ nghèo, tương ứng với giảm 5,15% so với năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Đức Điển - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội Nghị.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2023, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo, các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan bám sát kế hoạch, chương trình công tác của Tỉnh ủy, nhất là Chương trình hành động số 135.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 61; các văn bản của Văn phòng Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ. Các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo tích cực rà soát, tham mưu, đề xuất, thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý; nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp, tạo điều kiện để Hội Nông dân trực tiếp tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới (NTM).

Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, tạo điều kiện để Hội Nông dân tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028; trực tiếp thực hiện, phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương; quan tâm, cân đối ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện. 

Hội Nông dân tỉnh tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối, điều phối sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương tổ chức các hoạt động tư vấn hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua. Nhân rộng các mô hình điển hình, tấm gương hội viên, nông dân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ, phát triển kinh tế giỏi, tích cực tham gia xây dựng NTM… 

Nguồn YBĐT

http://www.baoyenbai.com.vn/11/259418/Ban-Chi-dao-thuc-hien-Ket-luan-61-KLTW-tinh-trien-khai-nhiem-vu-nam-2023.aspx

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 46-KH/HNDT ngày 04/6/2024 về Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” năm 2024

Báo cáo số 81-BC/HNDT ngày 03/6/2024, Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ” giai đoạn 2019-2023

Nghị quyết số 05-NQ/HNDT ngày 03/6/2024 về Tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/HNDT ngày 29/5/2019 của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái về “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ”

Luật số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc Hội: Luật Khí tượng thủy văn

Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 11/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm b khoản 3Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ/HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết số 10/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức thu học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 09/2024/NQ – HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video