• Loading...
 

 BAN THƯỜNG VỤ HỘI NÔNG DÂN TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2018-2023

 

1. Đ/c Giàng A Câu

- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

- Điện thoại: 02163.851.829

- Email: giangcautam@gmail.com

2. Đ/c Hoàng Xuân Long

- Phó Chủ tịch Thường trực

- Điện thoại: 02163.852.963

- Email: hoangxlyb@gmail.com

3. Đ/c Vương Thị Thoan

- Phó Chủ tịch

- Điện thoại: 02163.855.016

- Email: vuongthithoanhndyb@gmail.com

4. Đ/c Nguyễn Văn Quý

- Phó Chủ tịch

- Điện thoại: 02163.892.665

- Email: quyhndyb@gmail.com

5. Đ/c Đỗ Thanh Tùng

- Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

- Điện thoại: 02163.853.121

- Email: tunghndyb@gmail.com

6. Đ/c Nguyễn Công Lợi

- Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 02163.853.121

- Email: loihndyb@gmail.com

7. Đ/c Ngô Văn Xuân

- Phó Ban Kinh tế - Xã hội

- Điện thoại: 02163.853.121

- Email: nvxuanhndyb@gmail.com

8. Đ/c Trần Mạnh Hùng

- Trưởng ban Xây dựng Hội

- Điện thoại: 02163.892.675

- Email: hunghndyb@gmail.com

9. Đ/c Nguyễn Đức Vượng

- Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình

- Điện thoại: 0912.120.870

- Email: 

 

VĂN BẢN HỘI

Hướng dẫn số 24-HD/HNDT ngày 26/02/2021 về Công tác tuyên truyền năm 2021

Hướng dẫn số 23-HD/HNDT ngày 26/02/2021 về Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ; thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021

Công văn số 798-CV/HNDT ngày 26/02/2021 về việc Tăng cường phối hợp thực hiện Quyết định số 81/2014 /QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 795- CV/HNDT ngày 25/02/2021 V/v tuyên truyền cài đặt, sử dụng phần mềm “KHAI BÁO Y TẾ - QR - CODE” phiên bản 3.0/2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Công văn số 771-CV/HNDT ngày 30/12/2020 về việc tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ( 06/01/1946 - 06/01/2021)

Tài liệu tuyên truyền về 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ( 06/01/1946 - 06/01/2021)

Công văn số 734 - CV/HNDT ngày 09/11/ 2020 V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video