• Loading...
 
Công văn số 1111-CV/BCĐ 35 ngày 16/02/2023 của Ban chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Yên Bái về việc triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023
Ngày cập nhật: 02/03/2023 2:20:00 CH
Lượt đọc: 640

Văn bản khác

 • Nghị quyết số 113-NQ/TU ngày 28/3/2023 của BTV Tỉnh ủy Yên Bái về việc dừng thí điểm thành lập bộ phận giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã
 • Nghị quyết số 112-NQ/TU ngày 28/3/2023 của BTV Tỉnh ủy Yên Bái về sắp xếp giảm đầu mối bên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh
 • Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị khoá XIII về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
 • Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới
 • Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
 • Chỉ thị số 36-CT/TU , ngày 07/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng giữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023 và các năm tiếp theo
 • Thể lệ Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lần thứ tư, năm 2022-2023
 • Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quyết định ban hành Quy định tạm thời về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, góp ý của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống “Phản ánh, góp ý ” trên ứng dụng công dân số Yên Bái (Yên Bái –S)
 • Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 15/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 trên địa bàn tỉnh
 • Mẫu biểu kèm theo công văn số 1515-CVHNDT ngày 16/3/2023
 • Công văn số Số: 1515 -CV/HNDT ngày 17/3/2023 về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam” năm 2023 (Có mẫu Bản kê khai thành tích cá nhân kèm theo)
 • Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính Phủ về Ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
 • Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 25/10/2022 của Chính Phủ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
 • Nghị quyết số 76/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
 • Nghị quyết số 75/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
 • Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 • Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
 • Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ về quy định sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
 • Công văn số 1501-CV/HNDT ngày 28/02/2023 của Hội Nông dân tỉnh về việc hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023
 • 21-40 of 479<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >