• Loading...
 
Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19
Ngày cập nhật: 02/06/2020 5:20:00 CH
Lượt đọc: 2393

Văn bản khác

 • Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Chủ tịch Hội nông dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2013-2018
 • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2018
 • Thông báo số 126-TB/HNDT ngày 09/8/2018 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 8/2018 của Ban Thường vụ tỉnh Hội
 • Công văn số 1338-CV/HNDT ngày 30/7/2018 v/v bổ sung nội dung giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; đính kèm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; Kế hoạch số 72-KH/TU
 • Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 02/01/2018 kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóaVII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”
 • Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máycủa hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
 • Công văn số 1330A-CV/HNDT ngày 10/7/2018 V/v tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hànhTrung ương Đảng (Khóa XII); đính kèm Nghị quyết số 26, 27, 28.
 • Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
 • Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức,lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
 • Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược,đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
 • Công văn số 1330-CV/HNDT ngày 09/7/2018 V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV;
 • Đề cương tuyên truyền Kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV - Theo nội dung Công văn số 1330-CV/HNDT ngày 09/7/2018 V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV
 • Tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng -Theo nội dung Công văn số 1330-CV/HNDT ngày 09/7/2018 V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV
 • Kế hoạch công tác tháng 7/2018
 • Thông báo số 125-TB/HNDT ngày 05/7/2018 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 7/2018 của Ban Thường vụ tỉnh Hội
 • Kế hoạch công tác tháng 6/2018
 • Thông báo số 122-TB/HNDT ngày 04/6/2018 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 5/2018 của Ban Thường vụ tỉnh Hội
 • Chương trình phối hợp giữa Sở NN&PTNT với HND tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2023
 • Công văn số 1276-CV/HNDT ngày 04/5/2018 về việc tuyên truyền chỉ thị số 06/CT-UBND tỉnh Yên Bái về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
 • Kế hoạch công tác tháng 5/2018
 • 161-180 of 246<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  >