• Loading...
 
Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quyết định ban hành Quy định tạm thời về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, góp ý của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống “Phản ánh, góp ý ” trên ứng dụng công dân số Yên Bái (Yên Bái –S)
Ngày cập nhật: 21/03/2023 8:17:00 SA
Lượt đọc: 668

Văn bản khác

 • Nghị quyết số: 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
 • Nghị quyết số: 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về phát triển kinh tế tập thể
 • Nghị quyết số: 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 • Nghị quyết số: 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”
 • Nghị quyết số: 25/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về quy định chính sách hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế đối với người dân có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi xã được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025
 • Nghị quyết số: 24/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 cùa HĐND tỉnh Yên Bái quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ năm học 2021-2022
 • Nghị quyết số: 23/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ giáo dục quốc dân năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Nghị quyết số: 22/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về Quy định mức kinh phí hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Nghị quyết số: 21/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040
 • Nghị quyết số: 20/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác
 • Nghị quyết số: 19/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và sửa đổi một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rựng đặc dụng
 • Nghị quyết số: 18/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 3 Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04/7/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền Quyết định của HĐND
 • Nghị quyết số: 17/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B, Dự án đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án giải phóng mặt bằng khu, cụm công nghiệp huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Nghị quyết số: 16/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023
 • Luật số: 06/2022/QH 15 của Quốc Hội, ngày 15/6/2022 về Luật thi đua khen thưởng
 • Luật số: 07/2022/QH 15 của Quốc Hội, ngày 16/6/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ
 • Luật số: 08/2022/QH15 của Quốc hội ngày 16/6/2022, về Kinh doanh bảo hiểm
 • Luật điện ảnh số 05/2022/QH15 của Quốc hội, ngày 15/6/2022
 • Luật cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 của Quốc hội, ngày 14/6/2022
 • Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chủ tịch hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912-17/8/2022)
 • 81-100 of 479<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >