• Loading...
 
Công văn số 204-CV/HNDT ngày 11/6/2019 về việc triển khai cuộc thi viết "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự"
Ngày cập nhật: 11/06/2019 3:03:00 CH
Lượt đọc: 2630

Văn bản khác

 • Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.
 • Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
 • Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 • Hướng dẫn số 54-HD/HNDT ngày 02/11/2017 về việc phối hợp triển khai Đề án của Bộ Công an về chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội đến năm 2020
 • Quyết định số 1461-QĐ/TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
 • Kế hoạch số 290-KH/HNDT ngày 02/11/2017 về Thực hiện chương trình phòng chống tội phạm đến năm 2020; đính kèm Quyết định số 1461-QĐ/TTg
 • Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW ngày 26/7/2017 về Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm
 • Kế hoạch số 289-KH/HNDT ngày 01/11/2017 về tổ chức quán triệt Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành TW HNDVN (khóa VI) về 3 nhiệm vụ trọng tâm; đính kèm Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW ngày 26/7/2017
 • Thông báo số 112-TB/HNDT ngày 02/11/2017 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 11/2017 của Ban Thường vụ tỉnh Hội (Hội nghị mở rộng)
 • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017
 • Hướng dẫn số 53- HD/HNDT ngày 09/10/2017 về Thực hiện CTPH giữa Hội Nông dân tỉnh và Công An tỉnh về công tác phòng chống tội phạm giai đoạn 2017-2021
 • Chương trình phối hợp số 12-CTPH/HNDT/CAT ngày 29/9/2017 phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Công An tỉnh về công tác phòng chống tội phạm giai đoạn 2017-2021
 • Công văn số: 1138- CV/HNDT ngày 11/10/2017 V/v Phối hợp khẩn trương khắc phục thiệt hại do thiên tai và chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, sạt lở đất, lũ quét ngập lụt
 • Quyết định số 402-QĐ/HNDT ngày 09/10/2017 về việc Ban hành Quy chế tiếp công dân
 • Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2017
 • Thông báo số 110- TB/HNDT ngày 05/10/2017 thông báo Kết luận Hội nghị giao ban tháng 10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Hội (Hội nghị mở rộng)
 • Thông báo số 103-TB/HNDT ngày 01/9/2017 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Hội (Hội nghị mở rộng)
 • Công văn số 1072-CV/HNDT ngày 11/7/2017 về việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII); đính kèm NQ số 10,11,12
 • 201-219 of 219<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >