• Loading...
 
Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (Đính kèm Công văn số 1406-CV/HNDT ngày 03/10/2018).
Ngày cập nhật: 04/10/2018 8:29:00 SA
Lượt đọc: 2266

Văn bản khác

 • Công văn số 117-CV/HNDT ngày 14/3/2019 về tuyên truyền, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
 • Kế hoạch số 24-KH/HNDT ngày 08/3/2019 về Triển khai các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo CTHĐ số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 37-KL/TW
 • Kế hoạch số 23-KH/HNDT ngày 28/02/2019 Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019
 • Hướng dẫn số 04-HD/HNDT ngày 28/02/2019 về Công tác tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019
 • Công văn số 112-CV/HNDT ngày 05/3/2019 về việc tuyên truyền phòng chống dịch LMLM ở gia súc và phòng, chống bệnh dịch tả lơn Châu Phi
 • Phụ lục đính kèm Công văn số 112-CV/HNDT ngày 05/3/2019
 • Công văn số 105-CV/HNDT ngày 18/02/2019 về việc tuyên truyền vận động tham dự Hội thi sáng tạo toàn quốc lần thứ 15; đính kèm Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 ( 2018-2019)
 • Kế hoạch số 10-KH/HNDT ngày 03/12/2018 về việc Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Hội Nông dân lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023
 • Tuyên truyền Hội nhập kinh tế Quốc tế kèm theo Công văn số 35-CV/HNDT của Hội Nông dân tỉnh
 • Luật tố cáo: Luật số: 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018
 • Đề cương Báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023; Kèm theo Hướng dẫn số 67- HD/HNDT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh
 • Hướng dẫn số 67-HD/HNDT ngày 08/10/2018 về Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở,cấp huyện, thị, thành phố và Đại hội đại biểu Hội Nông dântỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023
 • Công văn số 1406-CV/HNDT ngày 03/10/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ
 • Hướng dẫn số 66-HD/HNDT ngày 26/9/2018 về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
 • Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2018); kèm theo hướng dẫn số 66-HD/HNDT ngày 26/9/2018
 • Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Chủ tịch Hội nông dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2013-2018
 • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2018
 • Thông báo số 126-TB/HNDT ngày 09/8/2018 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 8/2018 của Ban Thường vụ tỉnh Hội
 • Công văn số 1338-CV/HNDT ngày 30/7/2018 v/v bổ sung nội dung giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; đính kèm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; Kế hoạch số 72-KH/TU
 • Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 02/01/2018 kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóaVII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”
 • 61-80 of 161<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >