• Loading...
 

THƯ VIỆN ẢNH >>Ảnh hoạt động

VĂN BẢN HỘI

Nghị quyết số: 19/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và sửa đổi một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rựng đặc dụng

Nghị quyết số: 18/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 3 Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04/7/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền Quyết định của HĐND

Nghị quyết số: 17/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B, Dự án đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án giải phóng mặt bằng khu, cụm công nghiệp huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số: 16/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

Luật số: 06/2022/QH 15 của Quốc Hội, ngày 15/6/2022 về Luật thi đua khen thưởng

Luật số: 07/2022/QH 15 của Quốc Hội, ngày 16/6/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ

Luật số: 08/2022/QH15 của Quốc hội ngày 16/6/2022, về Kinh doanh bảo hiểm

Luật điện ảnh số 05/2022/QH15 của Quốc hội, ngày 15/6/2022

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video