• Loading...
 

ĐẢNG ĐOÀN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị đang công tác

1

Giàng A Câu

Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

02163.851.829

giangcautam@gmail.com

2

Nguyễn Văn Quý

Phó Bí thư Đảng đoàn - Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

02163.892.665

quyhndyb@gmail.com

3

Hoàng Xuân Long

Ủy viên Đảng đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh

02163.852.963

hoangxlyb@gmail.com

4

Vương Thị Thoan

Ủy viên Đảng đoàn - Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

02163.855.016

vuongthoanhndyb@gmail.com

5

Đỗ Thanh Tùng

Ủy viên Đảng đoàn – Trưởng ban Xây dựng Hội Hội Nông dân tỉnh

0986.109.204

tunghndyb@gmail.com

VĂN BẢN HỘI

Quyết định số: 1594 /QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

Công văn số: 959-CV/HNDT ngày 28/7/2021 về việc thực hiện một số nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với việc thực hiện công tác Hội ( Hướng dẫn sử dụng APP số sức khỏe điện tử kèm theo)

Công văn số: 948-CV/HNDT ngày 19/7/2021 về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 15/7/2021 về Triên khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Công văn số: 944-CV/HNDT ngày 14/7/2021 về việc tuyên truyền phổ biến các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ/TTg và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Quyết định số 23/2021/QĐ/TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Coid-19

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Coid-19

Công văn số: 927-CV/HNDT ngày 24/6/2021 về việc tăng cường tuyên truyền thực hiện khai báo y tế điện tử và quét mã QR

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video