• Loading...
 

 

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023

1. Đ/c Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

2. Đ/c Hoàng Xuân Long - Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh

3. Đ/c Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ tịch HND tỉnh

4. Đ/c Vương Thị Thoan - Phó Chủ tịch HND tỉnh

5. Đ/c Nguyễn Công Lợi - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HND tỉnh

6. Đ/c Đỗ Thanh Tùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Xây dựng Hội HND tỉnh

7. Đ/c Trần Mạnh Hùng - Ủy viên BTV, Chánh văn phòng Hội HND tỉnh

8. Đ/c Ngô Văn Xuân - Ủy viên BTV, Phó Ban Kinh tế - Xã hội, kiêm Giám đốc trung tâm DN&HTND

9. Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền - Ủy viên BCH, Phó Văn phòng Hội Nông dân tỉnh

10. Đ/c Cao Thị Hằng Nga - Ủy viên BCH, Chuyên viên Ban Xây dựng Hội HND tỉnh

11. Đ/c Hà Thị Liên Phương - Ủy viên BCH, Chuyên viên Ban Xây dựng Hội HND tỉnh

12. Đ/c Nguyễn Huy Cường - Ủy viên BCH, Giám đốc Sở Tư pháp

13. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

14. Đ/c Nguyễn Phúc Cường - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15. Đ/c Vũ Trọng Thưởng - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Sở Y tế

16. Đ/c Trần Quang Sơn - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái

17. Đ/c Nguyễn Hữu Hồng - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Yên Bái

18. Đ/c Phạm Ngọc Hữu - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã

19. Đ/c Nguyễn Đức Vượng - Ủy viên BTV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình

20. Đ/c Nguyễn Quảng Bình - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Yên Bái

21. Đ/c Cao Văn Chỉ - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên

22. Đ/c Nguyễn Thị Phương Đông - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trấn Yên

23. Đ/c Đặng Thi Kim Liên - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Yên

24. Đ/c Hà Đức Thuy - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Nghĩa Lộ

25. Đ/c Vũ Đăng Quỳnh - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trạm Tấu

26. Đ/c Hoàng Thị Hoa - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Long, huyện Yên Bình

27. Đ/c Hoàng Thuyết Lập - Ủy viên BCH, Giám đốc Hợp tác xã Cam Sành Lục Yên

VĂN BẢN HỘI

Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030

Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 30/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chích sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

Kế hoạch số 112 /KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kế hoạch số 119-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 121-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 120-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ươngHội (Khoá VII) về “Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”, giai đoạn 2020 – 2023

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video