• Loading...
 
FFF giai đoạn II: Góp phần chống biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế cho người trồng rừng
18/12/2019 2:08:00 CH

 (Cổng ĐT HND)- Mục tiêu chính của Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại (FFF) giai đoạn II là các tổ chức của người sản xuất rừng và trang trại (FFPO) trong đó có phụ nữ, thanh niên và người dân tộc thiểu số trở thành các tác nhân thay đổi chủ yếu đối với cảnh quan chống chịu biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.

 
FFF giai đoạn 1 đem lại hiệu quả rõ rệt cho nhóm nông dân tham gia chương trình

Đem lại nhiều lợi ích hơn
  
FFF là một Chương trình hợp tác giữa FAO, IIED, IUCN và AgriCord. Ban Chỉ đạo bao gồm các thành viên liên kết với các nhà sản xuất lâm nghiệp, lâm nghiệp cộng đồng, các tổ chức nhân dân bản địa, cộng đồng nghiên cứu quốc tế, các tổ chức cung cấp dịch vụ phát triển kinh doanh, khu vực tư nhân, chính phủ và các nhà tài trợ.

 
 
Các đối tác này có nhiệm vụ và mạng lưới để tham gia hiệu quả cùng các Chính phủ, hỗ trợ kỹ thuật, tạo ra tri thức, theo dõi và học hỏi, hỗ trợ các mạng lưới thành viên từ địa phương đến toàn cầu và tạo ra liên kết chặt chẽ với các tổ chức nghề nghiệp của nông dân cũng như với liên đoàn FFPO khu vực và toàn cầu.

 
Kế hoạch của Chương trình FFF giai đoạn II (2019-2022) đưa ra đúng vào thời điểm toàn cầu nỗ lực hướng tới phát triển bền vững, đặc biệt là Chương trình nghị sự 2030 nhằm phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDCs) nhằm  ứng phó với biến đổi khí hậu như một phần của Hiệp định Paris. Nó cũng xuất hiện vào thời điểm khi ngày càng có nhiều Chính phủ xây dựng chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậuvà chiến lược phát triển kinh tế nông thôn bền vững và giảm đói nghèo.
 
Hỗ trợ người trồng rừng bằng nhiều cách
 
FFF đang hỗ trợ những người sản xuất rừng và trang trại có tiềm năng bằng cách tập trung vào các tổ chức sản xuất rừng và trang trại (gọi tắt là FFPO), đại diện cho các hộ sản xuất nhỏ, các nhóm phụ nữ nông thôn, các cộng đồng địa phương và người bản địa.Đây là những tác nhân chính của FFF giai đoạn II.
 

FFF sẽ hỗ trợ những ngườisản xuất tham gia nhiều hơn vào các sáng kiến chính sách thông qua:Cải thiện công bằng giới và thanh niên cùng với sự đại diện, quản trị và năng lực chiến lược của các FFPO để tham gia và giám sát các quá trình chính sách; Hỗ trợ các Chính phủ xây dựng cơ chế hợp tác liên ngành, các quy trình và thủ tục đại diện để cải thiện phối hợp và sử dụng có hiệu quả các đầu vào của FFPO.

 
Đồng thời, tăng cường năng lực kinh doanh và kỹ thuật của các FFPO để có thể đem lại nhiều lợi ích hơn,đồng thời tăng cường cung cấp dịch vụ cho một số lượng lớn các thành viên, đặc biệt là các nhóm nghèo và nhóm yếu thế. Thông qua các khoản tài trợ nhỏ, đào tạo kỹ thuật về phát triển doanh nghiệp và khởi sự kinh doanh, FFF sẽ hỗ trợ nhiều tổ chức FFPO bao gồm đa dạng các nhóm thành viên vì phát triển kinh tế-xã hội,người dân tộc thiểu số, phụ nữ và thanh niên.

 
FFF sẽ tạo ra các mối liên kết bền chặt giữa các FFPO với chương trình biến đổi khí hậu và các chương trình quy mô cảnh quan, đầu tư, đặc biệt là chương trình đóng góp của các quốc gia (NDCs), REDD +, phục hồi rừng và cảnh quan, các sáng kiến khu vực như hành động chống sa mạc hóa và những nỗ lực cải thiện quản trị như FLEGT.
 

Chương trình đảm bảo FFPO đóng vai trò rõ ràng hơn trong việc bảo vệ cảnh quan rừng,bảo vệ lãnh thổ trước biến đổi khí hậu, đồng thời tăng thu nhập, cải thiện sinh kế.
Thanh Hải

VĂN BẢN HỘI

Văn bản số 793/UBND-VX ngày 29/3/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai xử phạt các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch covid-19

Công văn số: 527-CV/HNDT ngày 27/3/2020 V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; mở rộng thời gian rà soát đối tượng từ bệnh viện Bạch Mai trở về địa phương để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Công văn 525-CV/HNDT ngày 26/3/2020 về việc tiếp tục thực hiện một số nội dung phòng , chống dịch bệnh Covid-19

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 ( Kèm theo Công văn số Công văn 525-CV/HNDT ngày 26/3/2020)

Công văn số 2122-CV/TU ngày 12/3/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định 283/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Về việc phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn (2020-2025)

Tài liệu học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Kế hoạch sô 91-KH/HNDT ngày 12/02/2020 Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video