• Loading...
 
FFF giai đoạn II: Góp phần chống biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế cho người trồng rừng
18/12/2019 2:08:00 CH

 (Cổng ĐT HND)- Mục tiêu chính của Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại (FFF) giai đoạn II là các tổ chức của người sản xuất rừng và trang trại (FFPO) trong đó có phụ nữ, thanh niên và người dân tộc thiểu số trở thành các tác nhân thay đổi chủ yếu đối với cảnh quan chống chịu biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.

 
FFF giai đoạn 1 đem lại hiệu quả rõ rệt cho nhóm nông dân tham gia chương trình

Đem lại nhiều lợi ích hơn
  
FFF là một Chương trình hợp tác giữa FAO, IIED, IUCN và AgriCord. Ban Chỉ đạo bao gồm các thành viên liên kết với các nhà sản xuất lâm nghiệp, lâm nghiệp cộng đồng, các tổ chức nhân dân bản địa, cộng đồng nghiên cứu quốc tế, các tổ chức cung cấp dịch vụ phát triển kinh doanh, khu vực tư nhân, chính phủ và các nhà tài trợ.

 
 
Các đối tác này có nhiệm vụ và mạng lưới để tham gia hiệu quả cùng các Chính phủ, hỗ trợ kỹ thuật, tạo ra tri thức, theo dõi và học hỏi, hỗ trợ các mạng lưới thành viên từ địa phương đến toàn cầu và tạo ra liên kết chặt chẽ với các tổ chức nghề nghiệp của nông dân cũng như với liên đoàn FFPO khu vực và toàn cầu.

 
Kế hoạch của Chương trình FFF giai đoạn II (2019-2022) đưa ra đúng vào thời điểm toàn cầu nỗ lực hướng tới phát triển bền vững, đặc biệt là Chương trình nghị sự 2030 nhằm phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDCs) nhằm  ứng phó với biến đổi khí hậu như một phần của Hiệp định Paris. Nó cũng xuất hiện vào thời điểm khi ngày càng có nhiều Chính phủ xây dựng chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậuvà chiến lược phát triển kinh tế nông thôn bền vững và giảm đói nghèo.
 
Hỗ trợ người trồng rừng bằng nhiều cách
 
FFF đang hỗ trợ những người sản xuất rừng và trang trại có tiềm năng bằng cách tập trung vào các tổ chức sản xuất rừng và trang trại (gọi tắt là FFPO), đại diện cho các hộ sản xuất nhỏ, các nhóm phụ nữ nông thôn, các cộng đồng địa phương và người bản địa.Đây là những tác nhân chính của FFF giai đoạn II.
 

FFF sẽ hỗ trợ những ngườisản xuất tham gia nhiều hơn vào các sáng kiến chính sách thông qua:Cải thiện công bằng giới và thanh niên cùng với sự đại diện, quản trị và năng lực chiến lược của các FFPO để tham gia và giám sát các quá trình chính sách; Hỗ trợ các Chính phủ xây dựng cơ chế hợp tác liên ngành, các quy trình và thủ tục đại diện để cải thiện phối hợp và sử dụng có hiệu quả các đầu vào của FFPO.

 
Đồng thời, tăng cường năng lực kinh doanh và kỹ thuật của các FFPO để có thể đem lại nhiều lợi ích hơn,đồng thời tăng cường cung cấp dịch vụ cho một số lượng lớn các thành viên, đặc biệt là các nhóm nghèo và nhóm yếu thế. Thông qua các khoản tài trợ nhỏ, đào tạo kỹ thuật về phát triển doanh nghiệp và khởi sự kinh doanh, FFF sẽ hỗ trợ nhiều tổ chức FFPO bao gồm đa dạng các nhóm thành viên vì phát triển kinh tế-xã hội,người dân tộc thiểu số, phụ nữ và thanh niên.

 
FFF sẽ tạo ra các mối liên kết bền chặt giữa các FFPO với chương trình biến đổi khí hậu và các chương trình quy mô cảnh quan, đầu tư, đặc biệt là chương trình đóng góp của các quốc gia (NDCs), REDD +, phục hồi rừng và cảnh quan, các sáng kiến khu vực như hành động chống sa mạc hóa và những nỗ lực cải thiện quản trị như FLEGT.
 

Chương trình đảm bảo FFPO đóng vai trò rõ ràng hơn trong việc bảo vệ cảnh quan rừng,bảo vệ lãnh thổ trước biến đổi khí hậu, đồng thời tăng thu nhập, cải thiện sinh kế.
Thanh Hải

VĂN BẢN HỘI

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020)

Công văn số 632-CV/HNDT ngày 27/7/2020 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 2329-CV/TU ngày 14/7/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư

Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiến đoạt tài sản

Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030

Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 30/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chích sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video