• Loading...
 
  • Chương trình hành động số: 11/CTr-UBND ngày 18/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TU ngày 24/02/2021 Hội nghị lần thứ Nam Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
  • Chương trình hành động số 03-CTHĐ/HNDT ngày 24/12/2020 về Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  • Chương trình hành động số 01-CTHĐ/HNDT ngày 26/6/2019 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023
  • Chương trình phối hợp giữa Sở NN&PTNT với HND tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2023
  • Chương trình phối hợp Sở Công thương và Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2018 - 2023
  • Chương trình phối hợp giữa Sở Tài Nguyên & Môi trường và Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2018 - 2023
  • Chương trình hành động số 14-CTHĐ/HNDT ngày 28/02/2018 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
  • Chương trình phối hợp số 12-CTPH/HNDT/CAT ngày 29/9/2017 phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Công An tỉnh về công tác phòng chống tội phạm giai đoạn 2017-2021