• Loading...
 
 • Kết luận 433-KL/TU của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn
 • Thông báo 06-TB/HNDT ngày 28/3/2019 Kết luận của BTV tỉnh Hội về các nhiệm vụ cần tập trung tổ chức thực hiện trong tháng 4/2019
 • Thông báo số 126-TB/HNDT ngày 09/8/2018 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 8/2018 của Ban Thường vụ tỉnh Hội
 • Thông báo số 125-TB/HNDT ngày 05/7/2018 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 7/2018 của Ban Thường vụ tỉnh Hội
 • Thông báo số 122-TB/HNDT ngày 04/6/2018 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 5/2018 của Ban Thường vụ tỉnh Hội
 • Thông báo số 121-TB/HNDT ngày 02/5/2018 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 4/2018 của Ban Thường vụ tỉnh Hội
 • Thông báo số 449-TB/HNDT ngày 02/4/2018 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 3/2018 của Ban Thường vụ tỉnh Hội
 • Thông báo số 118-TB/HNDT ngày 05/02/2018 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Hội
 • Thông báo số 116-TB/HNDT ngày 05/01/2018 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Hội
 • Thông báo số 114-TB/HNDT ngày 05/12/2017 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 12/2017 của Ban thường vụ tỉnh Hội (Hội nghị mở rộng)
 • Thông báo số 112-TB/HNDT ngày 02/11/2017 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 11/2017 của Ban Thường vụ tỉnh Hội (Hội nghị mở rộng)
 • Thông báo số 110- TB/HNDT ngày 05/10/2017 thông báo Kết luận Hội nghị giao ban tháng 10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Hội (Hội nghị mở rộng)
 • Thông báo số 103-TB/HNDT ngày 01/9/2017 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Hội (Hội nghị mở rộng)
 • Thông báo số 96 ngày 03/8/2017 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Hội (Hội nghị mở rộng)
 • Kết luận Hội nghị giao ban tháng 6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Hội(Hội nghị mở rộng)
 • Thông báo số 88-TB/HNDT ngày 04/3/2017 về thông báo Kết luận Hội nghị giao ban tháng 3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Hội (Hội nghị mở rộng)