• Loading...
 
 • Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SART-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Nghị quyết số 116-NQ/CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bở đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
 • Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái, Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
 • Nghị quyết số 50-NQ/TU ngày 19/7/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, về tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý tài nguyên đất đai, nước, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
 • Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Coid-19
 • Nghị quyết số 12/2021/NQ/HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
 • Nghị quyết số 10-NQ/HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
 • Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái, Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 -2025
 • Nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái , Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
 • Nghị quyết số 30-NQ/TU ngày 24/02/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái , Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 -2025
 • Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 24/02/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái , Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường giai đoạn 2021 -2025
 • Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 24/02/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái , Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
 • Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái , Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về xây dựng, phát triển thành phố Yên Bái giai đoạn 2021 – 2030
 • Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái , Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 – 2025
 • Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái , Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025
 • Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021, Nghị quyết Ban hành một số chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
 • Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 20/01/2021, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025
 • Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020, Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025
 • Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
 • Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19
 • 1-20 of 23<  1  2  >