• Loading...
 
 • Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ( đính kèm Công văn số 1251 - CV/HNDT
 • Công văn số 1248-CV/HNDT ngày 23/3/2018 về việc thực hiện triển khai quyết định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư
 • Công văn số 1023-CV/TU ngày 08/02/2018 về việc thực hiện triển khai quyết định số 124-QĐ/TW cuả Ban Bí thư ( đính kèm theo CV số 1248)
 • Hướng dẫn số 61-HD/HNDT ngày 23/3/2018 về công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân vùng dân tộc thiểu số miền núi, vùng đồng bào có đạo – năm 2018
 • Nghị quyết số 35/NQ/HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh Yên Bái về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018(kèm theo Hướng dẫn số 60-HD/HNDT ngày 23/3/2018)
 • Nghị quyết số 01/NQ/CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, (kèm theo Hướng dẫn số 60-HD/HNDT ngày 23/3/2018)
 • Kết luận số 20/KL-TW ngày 21/10/2017 của BCH Trung ương, (kèm theo Hướng dẫn số 60-HD/HNDT ngày 23/3/2018)
 • Nghị quyết số 48/2017/QH14 về phát triển kinh tế xã hội năm 2018(Kèm theo Hướng dẫn số 60-HD/HNDT ngày 23/3/2018)
 • Hướng dẫn số 60-HD/HNDT ngày 23/3/2018 về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; đính kèm theo NQ số 48 của Quốc hội, Kết luận số 20 của BCH Trung ương, Nghị quyết 01 của Chính phủ, Nghị quyết số 35 của HĐND tỉnh Yên Bái
 • Hướng dẫn số 59-HD/HNDT ngày 23/3/2018 về công tác phòng chống tội phạm; Chương trình phòng chống tội phạm mua bán người và tham gia bảo vệ an ninh trật tự năm 2018
 • Công văn Số: 1247-CV/ HNDT ngày 23/3/2018 V/v tiếp tục nâng cao hiệu quả chất lượng ủy thác và tín chấp với NHCSXH, NH NNo&PTNT; phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND các cấp; đính kèm theo Công văn số 3807,3808,3809 của TW Hội Nông dân Việt Nam
 • Công văn số 3809-CV/HNDTW ngày 09/3/2018 v/v tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả Quỹ HTND các cấp
 • Công văn số 3808-CV/HNDTW ngày 09/3/2018 đẩy mạnh phối hợp với Ngân hàng NNo&PTNT;
 • Công văn số 3807-CV/HNDTW ngày 09/3/2018 V/v tiếp tục nâng cao hiệu quả chất lượng ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác;
 • Chương trình phối hợp Sở Công thương và Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2018 - 2023
 • Chương trình phối hợp giữa Sở Tài nguyên & Môi trường và Hội Nông dân tỉnh
 • Hướng dẫn số 58- HD/HNDT ngày 08/3/2018 về Hướng dẫn tham gia vào Dự thảo Báo cáo BCH Hội nông dân tỉnh khóa VIII trình Đại hội Đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023
 • Kế hoạch công tác tháng 3/2018
 • Thông báo số 119-TB/HNDT ngày 02/03/2018 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Hội
 • Chương trình hành động số 14-CTHĐ/HNDT ngày 28/02/2018 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
 • 161-180 of 220<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >