• Loading...
 
Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021
Ngày cập nhật: 07/06/2021 4:12:00 CH
Lượt đọc: 577

Văn bản khác

 • Nghị quyết số 12/2021/NQ/HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
 • Công văn số 904-CV/HNDT ngày 01/6/2021 về việc định hướng nội dung tuyên truyền tháng 6 năm 2021 ( Đính kèm theo các văn bản của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Đề cương tuyên truyền )
 • Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021)
 • Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941- 6/6/2021)
 • Nghị quyết số 10-NQ/HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
 • Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 10/5/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái, Kế hoạch về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021
 • Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái, Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 -2025
 • Nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái , Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
 • Nghị quyết số 30-NQ/TU ngày 24/02/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái , Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 -2025
 • Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 24/02/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái , Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường giai đoạn 2021 -2025
 • Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 24/02/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái , Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
 • Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái , Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về xây dựng, phát triển thành phố Yên Bái giai đoạn 2021 – 2030
 • Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái , Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 – 2025
 • Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái , Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025
 • Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về Kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị"Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
 • Bài viết của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng –Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
 • Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021, Nghị quyết Ban hành Quy định mộ số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái , giai đoạn 2021-2025
 • Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021, Nghị quyết Ban hành một số chính sách về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái , giai đoạn 2021-2025
 • Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021, Nghị quyết Ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
 • Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021, Nghị quyết Ban hành một số chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
 • 41-60 of 325<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >