• Loading...
 
 • Luật số 68.2020.QH14 Luật Cư trú
 • Luật số 67.2020.QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
 • Luật số 66.2020.QH14 Luật Biên phòng Việt Nam
 • Tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường ( Theo công văn số 1195-CV/HNDT ngày 04/5/2022)
 • Kế hoach số 84/KH-UBND ngày 12/4/2022 ,kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 , Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh giáo dục Trung học năm 2022 -2023
 • Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SART-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Thể lệ (sửa đổi, bổ sung ) Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng ) lần thứ VII -năm 2022
 • Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc ”lần thứ XV
 • Quyết định 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 của Bội Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người nhiễm Covid-19”
 • Chỉ thị số 24-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh
 • Phát động phong trào thi đua Phong tào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
 • Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 28/02/2022, Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn tỉnh
 • Hướng dẫn số 01/HD-VHTTDL, ngày 20/02/2022 về Thực hiện việc cưới, việc tang trong tình hình dịch COVID-19 tương ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công điện số 02/CĐ-UB ngày 19/02/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường các biện pháp tiếp tục thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” trên địa bàn tỉnh
 • Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 , Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
 • Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16/02/2022 của Chính phủ: Ban hành Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025
 • Công văn số 1126 -CV/HNDT ngày 11/02/2022, về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
 • Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
 • Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yện Bái về một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
 • 21-40 of 379<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >