• Loading...
 
 • Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 10/5/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái, Kế hoạch về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021
 • Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái, Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 -2025
 • Nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái , Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
 • Nghị quyết số 30-NQ/TU ngày 24/02/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái , Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 -2025
 • Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 24/02/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái , Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường giai đoạn 2021 -2025
 • Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 24/02/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái , Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
 • Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái , Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về xây dựng, phát triển thành phố Yên Bái giai đoạn 2021 – 2030
 • Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái , Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 – 2025
 • Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái , Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025
 • Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về Kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị"Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
 • Bài viết của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng –Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
 • Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021, Nghị quyết Ban hành Quy định mộ số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái , giai đoạn 2021-2025
 • Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021, Nghị quyết Ban hành một số chính sách về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái , giai đoạn 2021-2025
 • Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021, Nghị quyết Ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
 • Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021, Nghị quyết Ban hành một số chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
 • Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 20/01/2021, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025
 • Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020, Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025
 • Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019, Kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới
 • Công văn số 892 - CV/HNDT, ngày 18/5/2021 “V/v Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái”
 • Công văn số 887 - CV/HNDT, ngày 17/5/2021 “V/v Tuyên truyền kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 80 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh”
 • 61-80 of 340<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >