• Loading...
 
Công văn số 1111-CV/BCĐ 35 ngày 16/02/2023 của Ban chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Yên Bái về việc triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023
Ngày cập nhật: 02/03/2023 2:20:00 CH
Lượt đọc: 644

Văn bản khác

 • Công văn số 1499-CV/HNDT ngày 27/02/2023 của Hội Nông dân tỉnh về việc tuyên truyền Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023
 • Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 13/02/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ, Nghị quyết Ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19
 • Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 09/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
 • Luật số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về Luật khám bệnh, chữa bệnh
 • Luật số 14/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về Luật phòng, chống rửa tiền
 • Luật số 13/2022/QH15 ngày 14/11/2022 của Quốc hội về Luật phòng chống bạo lực gia đình
 • Luật số 12/2022/QH15 ngày 14/11/2022 của Quốc hội về Luật dầu khí
 • Luật số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 của Quốc hội về Luật thanh tra
 • Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
 • Luật số 09/2022/QH15 ngày 09/11/2022 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện
 • Kế hoạch số 279-KH/HNDT ngày 14/02/2023 của Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh về Tổ chức lấy ý kiến của tổ chức hội và cán bộ, hội viên, nông dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
 • MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN (Kèm theo Kế hoạch số: 279 - KH/HNDT ngày 14 tháng 2 năm 2023 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái)
 • ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) (Kèm theo Kế hoạch số: 279 - KH/HNDT ngày 14/02/2023 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái)
 • Dự thảo Luật đất đai năm 2023
 • CHUYÊN ĐỀ: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH, DÂN CHỦ VÀ PHÁT HUY DÂN CHỦ, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
 • Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương: Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
 • Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50–CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
 • Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 • Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính Phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
 • 41-60 of 479<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >