• Loading...
 
Công văn số 559-CV/HNDT ngày 29/4/2020 về việc tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày cập nhật: 29/04/2020 9:55:00 SA
Lượt đọc: 2246

Văn bản khác

 • Tuyên truyền Hội nhập kinh tế Quốc tế kèm theo Công văn số 35-CV/HNDT của Hội Nông dân tỉnh
 • Luật tố cáo: Luật số: 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018
 • Đề cương Báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023; Kèm theo Hướng dẫn số 67- HD/HNDT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh
 • Hướng dẫn số 67-HD/HNDT ngày 08/10/2018 về Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở,cấp huyện, thị, thành phố và Đại hội đại biểu Hội Nông dântỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023
 • Công văn số 1406-CV/HNDT ngày 03/10/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ
 • Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (Đính kèm Công văn số 1406-CV/HNDT ngày 03/10/2018).
 • Hướng dẫn số 66-HD/HNDT ngày 26/9/2018 về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
 • Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2018); kèm theo hướng dẫn số 66-HD/HNDT ngày 26/9/2018
 • Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Chủ tịch Hội nông dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2013-2018
 • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2018
 • Thông báo số 126-TB/HNDT ngày 09/8/2018 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 8/2018 của Ban Thường vụ tỉnh Hội
 • Công văn số 1338-CV/HNDT ngày 30/7/2018 v/v bổ sung nội dung giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; đính kèm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; Kế hoạch số 72-KH/TU
 • Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 02/01/2018 kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóaVII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”
 • Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máycủa hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
 • Công văn số 1330A-CV/HNDT ngày 10/7/2018 V/v tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hànhTrung ương Đảng (Khóa XII); đính kèm Nghị quyết số 26, 27, 28.
 • Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
 • Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức,lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
 • Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược,đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
 • Công văn số 1330-CV/HNDT ngày 09/7/2018 V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV;
 • Đề cương tuyên truyền Kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV - Theo nội dung Công văn số 1330-CV/HNDT ngày 09/7/2018 V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV
 • 141-160 of 234<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >