• Loading...
 
Luật số 67.2020.QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Ngày cập nhật: 04/10/2021 12:00:00 SA
Lượt đọc: 1263

Văn bản khác

 • Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính Phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
 • Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
 • Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
 • Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
 • Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
 • Tài liệu tuyên truyền: Việc khai thác, sử dụng dữ liệu, hình ảnh từ hệ thống camera giám sát giao thông tỉnh Yên Bái hỗ trợ công tác bảo đảm trật tự, An toàn giao thông và sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái ( kèm theo công văn số 184/CAT-CSGT ngày 02/02/2023 của Công an tỉnh Yên Bái )
 • Văn bản số 135/UBND-NC ngày 13/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính Phủ trong dịp Tết Quý Mão
 • Kế hoạch số 41-KH/ĐĐHNDTW ngày 25/11/2022 của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam về Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 • Kế hoạch số 256/KH-BTC ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh, Ban tổ chức những ngày lễ lớn Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023
 • Tài liệu hỏi đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII
 • Công văn số 1008-CV/BTGTU, ngày 18/11/2022 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 ( có đề cương tuyên truyền kèm theo)
 • Thông tư số: 06/2022/TT-BTP ngày 25/10/2022 của Bộ tư pháp về Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
 • Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ , Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng
 • Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Ban chấp hành Trung ương Quy địnhvề phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
 • Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
 • Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 Ban chấp hành Trung ương , Nghị quyết của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 • Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính Phủ, Quyết định về Ngày chuyển đổi số quốc gia
 • Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”
 • Hướng dẫn số 05/UBND-HD ngày 24/8/2022 về thực hiện Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025
 • 61-80 of 479<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >