• Loading...
 
Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021, Quyết định ban hành Quy định đào tạo, sát hạch lái xe ô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số, người dân không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Ngày cập nhật: 05/10/2021 3:06:00 CH
Lượt đọc: 2038

Văn bản khác

 • Nghị quyết số: 24/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 cùa HĐND tỉnh Yên Bái quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ năm học 2021-2022
 • Nghị quyết số: 23/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ giáo dục quốc dân năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Nghị quyết số: 22/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về Quy định mức kinh phí hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Nghị quyết số: 21/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040
 • Nghị quyết số: 20/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác
 • Nghị quyết số: 19/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và sửa đổi một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rựng đặc dụng
 • Nghị quyết số: 18/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 3 Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04/7/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền Quyết định của HĐND
 • Nghị quyết số: 17/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B, Dự án đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án giải phóng mặt bằng khu, cụm công nghiệp huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Nghị quyết số: 16/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023
 • Luật số: 06/2022/QH 15 của Quốc Hội, ngày 15/6/2022 về Luật thi đua khen thưởng
 • Luật số: 07/2022/QH 15 của Quốc Hội, ngày 16/6/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ
 • Luật số: 08/2022/QH15 của Quốc hội ngày 16/6/2022, về Kinh doanh bảo hiểm
 • Luật điện ảnh số 05/2022/QH15 của Quốc hội, ngày 15/6/2022
 • Luật cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 của Quốc hội, ngày 14/6/2022
 • Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chủ tịch hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912-17/8/2022)
 • Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới
 • Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 30/6/2022
 • Kết luận số 454-KL/HNDTW ngày 06/7/2022, Kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ( khóa VII) về một số nhiệm vụ trọng tâm của các Trung tâm Hỗ trợ nông dân trong thời gian tới.
 • Nghị định số: 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022, Nghị định Ban hành quy chế làm việc của Chính phủ
 • Nghị quyết số 17-NQ/HNDVN ngày 29/6/2022 , Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII
 • 61-80 of 453<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >